Rodzaj rzeczownika, część 2 – odcinek 6

W drugiej części chodzi o przynależność rzeczownika do danego rodzaju ze względu na jego budowę, najczęściej końcówki. Zapraszam do słuchania, czytania i uczenia się;-)

 

Rodzaj rzeczownika, część 2. transkrypcja odcinka nr 6

Cześć, tu Monika. Tak, jak zapowiedziałam, czas na drugą część mrożącej krew w żyłach historii o rodzaju rzeczownika. Co się wydarzyło do tej pory?

Rodzaj naturalny staje do nierównej walki z gramatycznym, który jest od niego o niebo silniejszy, bo wspierają go reguły i otacza chmara wyjątków. Podczas gdy naturalny broni się logiką bo: „der Vater“ – ojciec musi być przecież rodzaju męskiego, czyli mężczyzną a „die Lehrerin”– nauczycielka rodzaju żeńskiego, czyli kobietą (przynajmniej na pierwszy rzut oka), gramatyczny gwiżdże na logikę. Każe swoim podwładnym, czyli uczącym się wkuwać na pamięć rzeczowniki razem z ich rodzajnikami i nie przejmuje się, że ci biedacy do późnej starości ciągle się mylą. Gdy na niewinnie postawione pytanie, czy „trucizna”– „Gift“ jest w niemieckim rodzaju męskiego czy żeńskiego, słyszą odpowiedź: das Gift“, czyli rodzaj nijaki, ich poczucie własnej wartości znacznie się kurczy, przynajmnie na parę minut.

Dominujący rodzaj gramatyczny bierze wszystko w swoje ręce i ustawia rzeczowniki w dwie obrzymie grupy. Do pierwszej wchodzą te, których znaczenie wpływa na ich rodzaj, do drugiej wszystkie te, których forma gra pierwsze skrzypce. Bardzo życiowe podejście. Wszystkie inne rzeczowniki, które nie załapały się do żadnej z tych grup tworzą wyjątki lub rzeczowniki, których rodzaj nie podlega regułom. Czekają tylko na to, by ludzie nauczyli się ich na pamięć i na zawsze zachowali w swojej pamięci.

Rodzaj naturalny oraz gramatyczny z grupą znaczeniową został poddany analizie w pierwszej części. Teraz, w części drugiej, zabieramy się za te gagatki, które zadomowiły się w drugiej grupie, gdzie mogą pochwalić się rodzajnikiem ze względu na swoją budowę, a najczęściej ze względu na swój przyrostek, czyli to co mają na końcu.

Podział rzeczowników na podstawie ich form, czyli tego jak są zbudowane, a konkretnie, jaki mają przyrostek (Suffix).

1. Rzeczowniki rodzaju męskiego

– odczasownikowe i występujące bez przyrostka:

der Gang słowo to ma wiele znaczeń, np. chód, droga, ruch, tok, bieg, korytarz, danie: der Gang

der Sprung skok, pęknięcie der Sprung

der Betrieb przedsiębiorstwo, praca, ruch der Betrieb

– rzeczowniki kończące się na -ig, -ling, -s (po samogłosce):

der Essig ocet der Essig

der Käfig klatka der Käfig

der Lehrling uczeń, praktykant der Lehrling

der Zwilling bliźniak der Zwilling

der Fuchs lis der Fuchs

der Knirps maluch der Knirps

der Schnaps wódka der Schnaps

– słowa pochodzenia obcego(przede wszystkim określenia osób) kończące się na -ant, –är, -ent, -et, -eur, -ist, -loge, -or, -us:

der Praktikant praktykant der Praktikant

der Absolvent absolwent der Absolvent

der Athlet atleta der Athlet

der Ingenieur inżynier der Ingenieur

der Artist artysta der Artist

der Biologe biolog der Biologe

der Doktor doktor der Doktor

der Zyklus cykl der Zyklus

Wyjątki:

das Genus rodzaj das Genus

das Tempus czas das Tempus

 

2. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego

– pochodzące od czasowników i kończące się na -t:

die Fahrt jazda die Fahrt

die Schlacht bitwa die Schlacht

die Last ciężar die Last

Wyjątki:

der Durst pragnienie der Durst

der Frost mróz der Frost

der Dienst służba, przysługa, der Dienst

dyżur

das Gift trucizna das Gift

– większość rzeczowników kończących się na -e (przede wszystkim te, które mają dwie sylaby):

die Liebe miłość die Liebe

die Lampe lampa die Lampe

die Straße ulica die Straße

die Rose róża die Rose

die Schlange wąż die Schlange

Wyjątki:

der Bote posłaniec, goniec, der Bote

zwiastun

der Käse ser der Käse

das Auge oko das Auge

das Ende koniec das Ende

rzeczowniki z przyrostkami -ei, -heit, -keit, -schaft, -ung:

die Bücherei biblioteka die Bücherei

die Malerei malarstwo die Malerei

die Partei partia die Partei

die Gelegenheit okazja die Gelegenheit

die Krankheit choroba die Krankheit

die Wahrheit prawda die Wahrheit

die Fähigkeit zdolność die Fähigkeit

die Kleinigkeit drobiazg die Kleinigkeit

die Standhaftigkeit stałość, wytrzymałość die Standhaftigkeit

die Freundschaft przyjaźń die Freundschaft

die Gesellschaft społeczeństwo, spółka, towarzystwo die Gesellschaft

die Wirtschaft gospodarka die Wirtschaft

die Heizung ogrzewanie die Heizung

die Lösung rozwiązanie die Lösung

die Verfassung samopoczucie, konstytucja die Verfassung

– słowa pochodzenia obcego zakończone na -age, –ät, -anz, -enz, -ie, -ik, -ion, -ur:

die Etage piętro die Etage

die Qualität jakość die Qualität

die Ambulanz karetka, wytrzymałość die Ambulanz

die Differenz różnica die Differenz

die Kopie kopia die Kopie

die Klinik klinika die Klinik

die Deklination deklinacja die Deklination

die Dressur tresura die Dressur

Wyjątkami są:

der Firlefanz bzdury, graty der Firlefanz

der Popanz poczwara, kukła der Popanz

der Skorpion skorpion der Skorpion

der Spion szpieg, judasz, czyli dziurka

w drzwiach do zobaczenia, kto sto za nimi der Spion

das Stadion stadion das Stadion

das Abitur matura das Abitur

das Futur czas przyszły das Futur

der Purpur purpura der Purpur

 

3. Rzeczowniki rodzaju nijakiego

– zdrobnienia zakończone na -chen i -lein:

das Häuschen domek das Häuschen

das Büchlein książeczka das Büchlein

rzeczowniki zbiorowe zaczynające się na -Ge:

das Gebirge góry das Gebirge

das Gebüsch zarośla das Gebüsch

das Gerede gadanina das Gerede

das Gebrüll ryczenie, ryk das Gebrüll

– rzeczowniki bezokolicznikowe (zakończone na -en):

das Sprechen mówienie das Sprechen

das Singen śpiewanie das Singen

– słowa pochodzenia obcego zakończone na -ett, -il, -ma, -o, –(m)ent, -um:

das Kabinett gabinet das Kabinett

das Ventil wentyl das Ventil

das Drama dramat das Drama

das Konto konto das Konto

das Dokument dokument das Dokument

das Zentrum centrum das Zentum

Wyjątki:

der Zement cement der Zement

i rzeczowniki męskie określające osoby i zakończone na -ent:

np.:

der Absolvent absolwent der Absolvent

– większość rzeczowników zakończonych na -nis:

das Ergebnis rezultat, wynik das Ergebnis

das Ereignis wydarzenie das Ereignis

das Gedächtnis pamięć das Gedächtnis

Wyjątki:

– niektóre rzeczowniki zakończone na -nis są rodzaju żeńskiego:

die Erlaubnis pozwolenie die Erlaubnis

die Wildnis puszcza, die Wildnis

dzika okolica

die Fäulnis zgnilizna, zepsucie die Fäulnis

– niektóre słowa takie jak:

die Empfängnis poczęcie die Empfängnis

die Finsternis ciemność, mrok, zaćmienie die Finsternis

die Bitternis gorycz, przykrość die Bitternis

są też rodzaju żeńskiego, jak również te, które używane są przede wszystkim w liczbie mnogiej:

die Ersparnis oszczędności die Ersparnis

die Erschwernis utrudnienie die Erschwernis

Uwaga:

Użycie rodzajnika waha się przy określeniach jednostek miary zakończonych na -meter:

der/das Millimeter milimetr der/das Millimeter

der/das Zentimeter centymetr der/das Zentimeter

der/das Kilometer kilometr der/das Kilometer

Inne rzeczowniki złożone zakończone na -meter mają rodzajnik ustalony:

der Gasometer zbiornik gazu der Gasometer

das Barometer barometr das Barometer

das Thermometer termometr das Thermometer

Podobnie wyglądają złożenia z końcówką -messer:

der Geschwindigkeitsmesser szybkościoomierz der Geschwindigkeitsmesser

das Küchenmesser nóż kuchenny das Küchenmesser

albo rzeczowniki złożone zakończone na -mut:

der Edelmut szlachetność, der Edelmut

wielkoduszność

der Freimut otwartość,  szczerośćder Freimut

der Hochmut pycha der Hochmut

der Mißmut zły humor,  zniechęcenie der Mißmut

der Unmut niechęć, złość der Unmut

die Anmut wdzięk, urok die Anmut

die Armut bieda die Armut

die Großmut wspaniałomyślność die Großmut

die Langmut cierpliwość, pobłażliwość die Langmut

die Schwermut melancholia die Schwermut

die Wehmut smutek, żałość die Wehmut

Nie bądź smutny/ smutna z tego powodu, że już się kończy ta opowieść z rodzajnikiem w roli głównej. Czeka Cie bowiem jeszcze małe podsumowanie:

Rzeczownik ma rodzaj naturalny lub gramatyczny.

Rodzaj naturalny to osoby i zwierzęta.

W gramatycznym rozróżniamy podział na znaczenie i formę.

W podziale na znaczenie mamy:

Rzeczowniki męskie:

pory roku, miesiące, dni tygodnia

położenie, wiatry, opady

alkohole

samochody, pociągi

minerały, kamienie

góry

Rzeczowniki żeńskie:

statki, samoloty

drzewa, kwiaty

papierosy

liczby porządkowe

rzeki

Rzeczowniki nijakie:

hotele, kawiarnie, kina

pierwiastki chemiczne

jednostki fizyczne, litery, nuty, kolory

środki do czyszczenia i prania

kontynenty, państwa, miasta, miejscowości

W podziale na formę mamy:

Rzeczowniki męskie:

– odczasownikowe i bez przyrostka

– rzeczowniki kończące się na -ig, -ling, -s (po samogłosce)

– słowa pochodzenia obcego(przede wszystkim określenia osób) kończące się na -ant, -är, -ent, -et, -eur, -ist, -loge, -or, -us

Rzeczowniki żeńskie:

pochodzące od czasowników i kończące się na -t

większość rzeczowników kończących się na -e

rzeczowniki z przyrostkami -ei, -heit, -keit, -schaft, -ung

– słowa pochodzenia obcego zakończone na -age, –ät, -anz, -enz, -ie, -ik, -ion, -ur

Rzeczowniki nijakie:

zdrobnienia zakończone na -chen i -lein

rzeczowniki zbiorowe zaczynające się na -Ge

– rzeczowniki bezokolicznikowe

słowa pochodzenia obcego zakończone na -ett, -il, -ma, -o, –(m)ent, -um

większość rzeczowników zakończonych na -nis

Podsumownie dobiegło końca. Temat rodzaju rzeczownika jest co prawda na dzisiaj skończony, ale nie do końca. Wymaga mianowicie uzupełnienia o podwójny rodzaj. Na pewno coś już o tym słyszałeś/słyszałaś. Przykładem jest wymienione wcześniej słowo See“. Z rodzajnikiem męskim „der See” oznacza jezioro, z żeńskim „die See” morze. Podobnych przykładów jest więcej i będą one tematem kolejnego odcinka, na którego przygotowanie bardzo się już cieszę!

Daj kciuk w górę, zalajkuj lub w inny sposób wyraź swoją opinię. Bis bald! Na razie!

Leave a Reply

%d bloggers like this: